Prijslijst en reglement

Sinds de start van Optimaal Fysiotraining in 2005 heeft er geen prijsverhoging voor deelname aan Optimaal Fysiotraining plaatsgevonden. De tarieven zijn al die tijd ongewijzigd gebleven.
Echter door toename van de kosten, waaronder verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9%, zullen de abonnementsprijzen voor het eerst met een geringe verhoging aangepast worden.

Met ingang van 01 februari 2019 zullen de volgende abonnementsprijzen gelden.

Inschrijfgeld eenmalig € 11,50

Automatische incasso
1 x per week: € 32,00
Onbeperkt: € 55,00

Betaling via een factuur
1 x per week: € 37,50
Onbeperkt: € 65,00
Kwartaalbetaling 1 x / p.w. € 105,00

Optimaal blijft streven naar een kwalitatief goede en betaalbare fysiofitness, zodat er een breed publiek mee kan blijven doen.

Voor 2e persoon op één adres geldt een korting van 5%

Dec. 2018

REGLEMENT OPTIMAAL FYSIOTRAINING

HUISHOUDELIJKE REGELS
*Gebruik van een handdoek is verplicht
*Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat schoon
*Het is verplicht correcte sportkleding en sportschoeisel te dragen.
*Leg na de training losse gewichten en eventueel gebruikte matjes terug op hun plaats
*Deelnemers kunnen gebruik maken van de aanwezig hartslagmeters.
*Het gebruik van de kluisjes is verplicht voor kostbare spullen
*Douche-ruimte na gebruik schoon en droog achterlaten

MEDISCHE VRAGENLIJST & FITHEIDSTEST
*Optimaal Fysiotraining verplicht de cliënt vooraf een medische vragenlijst in te vullen. De resultaten worden indien noodzakelijk en alleen na overleg met cliënt voorgelegd aan huisarts of behandelend specialist/fysiotherapeut.
Deelname aan de fitheidstest blijft onder alle omstandigheden de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

ABONNEMENT EN BETALING
Algemene bepalingen:
*Betaling middels euro- incasso geschiedt op de 1e van de maand voorafgaand aan de te volgen training.
*In het Euro-incassocontract wordt een nummer, het incassantID, opgenomen waarmee Optimaal Fysiotraining als incassant in het hele SEPA-gebied te herkennen is. Voor Optimaal Fysiotraining is dit nummer: NL52ZZZ091456820000
*Uw debiteurennummer is uw machtigingskenmerk
*U heeft het recht om het geïncasseerde bedrag binnen acht weken terug te laten boeken (terugboekingsrecht).
*Betaling via een factuur kan op elke gewenste datum ingaan
*Op de factuur staat de begin- en einddatum vermeld en het aantal keren dat u per week traint
*Facturen door Optimaal Fysiotraining verzonden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan
*Na betaling van de factuur is restitutie niet mogelijk.
*Jaarlijks wordt beoordeeld of een kleine prijsverhoging noodzakelijk is. Optimaal Fysiotraining zal in dat geval de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen via info op ons centrum én via de website. Indien de deelnemer de wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap te allen tijden beëindigen.
*Een abonnement loopt tot wederopzegging stilzwijgend door voor eenzelfde periode.

INHAALTRAININGEN
*Bij verhindering lopen de betalingen door. Verzuimde trainingen kunnen op elk moment, in overleg, worden ingehaald. INHALEN IN DE STOPMAAND IS NIET TOEGESTAAN!. Afmelden blijft gewenst om de groepsgrootte in de gaten te houden.
*Trainingen op nationale feestdagen vervallen en dienen ingehaald te worden.
*Bij onregelmatige diensten op uw werk kunt u in overleg, op onregelmatige tijden trainen.
*VAKANTIEREGELING:1x per jaar is er de mogelijkheid tot 4 weken stopzetten. Als u van deze regeling gebruik wenst te maken dient u dit zelf aan te geven bij een van de begeleiders.

HERVATTEN LIDMAATSCHAP NA STOPZETTEN
Hervat u na het stopzetten van uw abonnement weer uw sporten dan rekenen wij hiervoor opnieuw administratiekosten (inschrijfgeld).

OPZEGGING
*Beëindiging van deelname dient te geschieden uiterlijk 2 weken voor het einde van de maand. Dit kan schriftelijk of persoonlijk bij een van de fysiotherapeuten.
*Bij langdurige ziekte of blessure wordt in overleg met Optimaal Fysiotraining in de persoon van Janiene Arends-Freriks naar een oplossing gezocht. Uw abonnement wordt tijdelijk door Optimaal Fysiotraining stopgezet voor maximaal de termijn van 6 maanden. Wanneer de sporter in deze termijn het sporten niet heeft hervat, wordt het abonnement definitief stopgezet.

AANSPRAKELIJKHEID
*Optimaal Fysiotraining is niet aansprakelijk voor onjuist of ondeskundig gebruik van materialen en de mogelijke daaruit voortvloeiende letsels of schades
*Optimaal Fysiotraining is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendom van cliënten.
*Deelname aan de training blijft onder alle omstandigheden de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer